รายการอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว

ที่มาของรายการ
ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย มีเเนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งเด็กและเยาวชนได้รับข้อมูลมาจากหลายทิศทาง เเละช่องทาง รวมถึงยังไม่มีพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถเเสดงความคิดเห็นได้จากพื้นที่ ทำให้เกิดรายการ เป็นอากับกริยาที่ว่า “อยู่นิ่งไม่ได้เเล้ว” โดยรายการได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ ผลกระทบ เเละข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อนำสู่การปฏิบัติต่อไป

จุดประสงค์
1. เพื่อสร้างการรับรู้เเก่เด็กและยาวชนเกี่ยวกับสถานการณ์การรู้เท่าทันต่อการระบาดไวรัสโควิด-19
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เเสดงความคิดเห็น เเละความต้องการเเก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เเละภาคประชาสังคม
3. เพื่อเผยเเพร่การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในมิติในทางออนไลน์

ช่วงเวลา : Season 1 ทุกวัน 2563 เวลา 20.00 – 21.00 น. ( 14 ตอน)
Season 2 ทุกวันเสาร์ 2563 เวลา 20.00 – 21.00 น. (กำลังออกอากาศ)

ช่องทางการเผยเเพร่ : Facebook live สภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย