วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

จัดอบรมเด็กและเยาวชนคนกาฬสินธุ์เรียนรู้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “หยุดโควิด ไม่ติดโซเซียล” ภายใต้โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น ประจำปีงบประมาณ 2564
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 คน และบุคคลแวดล้อม 10 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย 30 คนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ใช้ในการรณรงค์และเผยแพร่ในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ 2 บทเพลง ได้แก่ “ออนไลน์ปลอดภัย” และ “เตือนใจโลกออนไลน์”

ณ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)