Activity report

รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ประจำปีงบประมาณ 2564

Slide
Home : Activity Report.
Slide
Home : Activity Report.
Slide
Home : Activity Report.
Slide
Home : Activity Report.
previous arrow
next arrow

ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีผ่าน Google Meet

📆 วันที่ : จันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 10 งานประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

————————————————————————

กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19

📆 วันที่ : จันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 7 ด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร

————————————————————————

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร
กิจกรรม เยาวชนไทย ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 รุ่นที่ 3

📆 วันที่ : จันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร

————————————————————————

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร
กิจกรรม เยาวชนไทย ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 รุ่นที่ 2

📆 วันที่ : อาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร

————————————————————————

โครงการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP
และส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางการขายออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชน

📆 วันที่ : เสาร์ที่ 31 กรกฎาคม – อาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 7 ด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————

โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และการจัดการชีวิต ผ่าน Zoom

📆 วันที่ : เสาร์ที่ 31 กรกฎาคม – อาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 9 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

————————————————————————

โครงการสภาเด็กพงศ์ประศาสน์ร่วมใจแบ่งปันความห่วงใย ต้านภัยโควิด-19

📆 วันที่ : ศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

————————————————————————

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร
กิจกรรม เยาวชนไทย ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 รุ่นที่ 1

📆 วันที่ : พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร

————————————————————————

โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม รุ่นที่ 1

📆 วันที่ : พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 6 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสา
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————

โครงการเด็กและเยาวชนคนกาฬสินธุ์ วัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อน
รักอย่างไรให้ไม่เสี่ยง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

📆 วันที่ : พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 8 กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง พม. และดย.
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————

กิจกรรมจัดทำอาหารเพื่อมอบให้แก่ผู้มีความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด-19

📆 วันที่ : พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 6 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสา
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

————————————————————————

การบำเพ็ญประโยชน์ บำรุงรักษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10

📆 วันที่ : อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 3 เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

————————————————————————

โครงการจิตอาสา รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

📆 วันที่ : จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 6 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสา
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

————————————————————————

โครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก ประจำปี 2564

📆 วันที่ : ศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 10 งานประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก

————————————————————————

โครงการต้นกล้าในป่าใหญ่ ประจำปี 2564

📆 วันที่ : ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา

————————————————————————

ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบเพลิงไหม้บ้าน

📆 วันที่ : พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 9 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————

โครงการสภาเด็กและเยาวชนรู้เท่าทัน รู้การป้องกัน ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📆 วันที่ : ศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดระดับอำเภอ ประจำปี 2564
ภายใต้กิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว

📆 วันที่ : พุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 8 กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง พม./ดย.
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

————————————————————————

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดระดับอำเภอ ประจำปี 2564
ภายใต้กิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว

📆 วันที่ : อังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 8 กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง พม./ดย.
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

————————————————————————

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดระดับอำเภอ ประจำปี 2564
ภายใต้กิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว

📆 วันที่ : จันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 8 กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง พม./ดย.
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

————————————————————————

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

📆 วันที่ : จันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 9 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนตำบลพุดซา

————————————————————————

โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เสริมสร้างอาชีพทำน้ำยาล้างจาน

📆 วันที่ : อาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 7 ด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น.
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

————————————————————————

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน และการประชุมสามัญประจำปี 2564

📆 วันที่ : เสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ประเภทที่ 10 งานประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก

————————————————————————

กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันพืชมงคล

📆 วันที่ : เสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 6 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสา
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแก

————————————————————————

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2564
กิจกรรมผลิตสื่อประเภทสื่อภาพและเสียงดิจิทัล

📆 วันที่ : เสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 8 กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง พม./ดย.
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2564

📆 วันที่ : เสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

————————————————————————

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ กิจกรรม : แต่งสีแต้มฝัน เพื่อน้อง

📆 วันที่ : เสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 6 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสา
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่

————————————————————————

การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน (CPR)

📆 วันที่ : ศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 9 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร

————————————————————————

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอำเภอไทยเจริญประจำปีงบประมาณ 2564

📆 วันที่ : ศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนอำเภอไทยเจริญ จ.ยโสธร

————————————————————————

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร 7Q

📆 วันที่ : พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

————————————————————————

ออกอากาศรายการ “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่”

📆 วันที่ : พุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 9 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————

การจัดประชุมสามัญประจำปี 1/2564

📆 วันที่ : อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 10 งานประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

————————————————————————

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

📆 วันที่ : อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 6 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสา
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

————————————————————————

เรียนรู้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “
หยุดโควิด ไม่ติดโซเซียล”
ภายใต้โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น ประจำปีงบประมาณ 2564

📆 วันที่ : จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————

กิจกรรมจิตอาสาลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประสบปัญหา ทางสังคม

📆 วันที่ : เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 6 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสา
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————

โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่องานวิศวกรสังคม ประจำปี 2564

📆 วันที่ : พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 6 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสา
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————

โครงการ “อาชีพนี้หนูทำได้ รุ่นที่ 2”

📆 วันที่ : พุธที่ 19 – พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 7 ด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

————————————————————————

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

📆 วันที่ : พุธที่ 19 – พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 6 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสา
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

————————————————————————

โครงการ “อาชีพนี้หนูทำได้ รุ่นที่ 1” 

📆 วันที่ : จันทร์ที่ 17 – อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 7 ด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

————————————————————————

กิจกรรมถ่ายทำสารคดี “ลำปางโมเดล” อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด เคลื่อน 3 หมอ เข้าถึงประชาชน

📆 วันที่ : เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 8 กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง พม. และดย.
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเสือ จ.ลำปาง

————————————————————————

กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันพืชมงคล

📆 วันที่ : จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 3 เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแก จังหวัดหนองบัวลำภู

————————————————————————

“วัยคิด(ส์) วัยสร้างสรรค์” กิจกรรมภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2564

📆 วันที่ : เสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 8 กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง พม. และดย.
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

————————————————————————

ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

📆 วันที่ : พุธที่​ 28​ เมษายน​ 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 10 งานประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี

————————————————————————

กิจกรรมเพิ่มการเรียนรู้ เยาวชนสื่ออาสา สร้างสรรค์เมืองนคร (South youth News ) นักข่าวน้อย รุ่นที่ 1

📆 วันที่ : 13 มิถุนายน 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

————————————————————————

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

📆 วันที่ : 12 – 13 มิถุนายน 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

————————————————————————

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

📆 วันที่ : 12 มิถุนายน 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ จ.

————————————————————————

โครงการเยาวชนอำเภอพระแสงร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

📆 วันที่ : 12 มิถุนายน 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 9 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

————————————————————————

โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมใจ ต้านภัยโควิค-19

📆 วันที่ : 10 – 11 มิถุนายน 2564
📂 กิจกรรม
: ประเภทที่ 6 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสา
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ

————————————————————————