กฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2553
ระเบียบ
ว่าด้วยการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ พ.ศ. 2552
ระเบียบ
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนแก่องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน พ.ศ. 2552
ระเบียบ
ว่าด้วยมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน พ.ศ. 2552

สรุปองค์กรที่จดทะเบียนเอกชนหรือองค์กรชุมชน

ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน