หนังสือเวียน/ประกาศ

หนังสือสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ที่ สดย.ท. 0502/ว203 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

หนังสือสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ที่ สดย.ท. 0502/ว335 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

หนังสือสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ที่ สดย.ท. 0201/ว507-ว508 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย