วิสัยทัศน์ พันธกิจและคำนิยาม

อัตลักษณ์

“มีอิสระทางความคิด มีไหวพริบแก้ปัญหา จิตอาสาพัฒนาสังคม”

วิสัยทัศน์

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนด้านวิชาการและส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน สร้างสรรค์สังคม บริหารงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีวินัย โปร่งใส เป็นที่ยอมรับ สร้างผู้นำสู่ความเป็นสากลแห่งอาเซียน

พันธกิจ

                       1. จัดสมัชชาเสริมสร้างการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทํางานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

          2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกที่ดีในการทำงานให้กับสภาเด็กและเยาวชนและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

          3. ศึกษาสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน

          4. สนับสนุนการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

          5. กำหนดมาตรฐานในการทำงานและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบและประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง

          6. ผลักดันการเสนองบประมาณด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนสำหรับเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มสู่แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ

          7. เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะบริหารฯ จัดการบริหารโดยส่งเสริมบุคคลให้มี

ความสามารถ และสร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน

          8. เรียนรู้และเปิดพื้นที่ระหว่างเด็กและเยาวชนในประเทศอาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ