ประวัติความเป็นมา

สภาเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2551 มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ สภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนระดับชาติ โดยกำหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน (สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในขณะนั้น)
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้ดูแลและดำเนินการจัดตั้ง
ในปี พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะนั้น ได้เสนอ
ให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลขึ้น โดยให้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และที่ประชุมมีมติให้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลขึ้น ปัจจุบันได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2560 ทำให้เกิดสภาเด็กและเยาวชนตำบลและเทศบาลขึ้นทั่วประเทศไทย โดยได้กำหนดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันที่ 9 กันยายน 2560 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย แล้วทั้งหมด 5 คน และมีคณะบริหารมาแล้วจำนวน 6 ชุด ซึ่งคณะบริหารชุดปัจจุบัน คือ ชุดที่ 6 มีวาระ การดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563 โดยมี นายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล เป็น ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน