ตราสัญลักษณ์ (LOGO)

สัญลักษณ์ (logo) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สดย.ท.), สภาเด็กและเยาวชน (สดย.), ตราเยาวชนแห่งชาติ

สัญลักษณ์ (logo) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)